Pinergia

Subministrament de biomassa

La  biomassa és un terme molt ampli que es refereix al conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial. Existeix una gran diversitat de productes que es poden considerar biomassa. N’hi ha de tipus forestal, agrícola, del sector ramader i agroalimentari i de tipus residual. Des de PINERGIA sempre que parlem de biomassa ens referim a la d’aprofitament forestal.

La biomassa és una font d’energia renovable de gran importància, i el seu ús no contribueix a l’increment de l’efecte hivernacle (a diferència dels combustibles fòssils), ja que el balanç d’emissions de CO2 és pràcticament neutre, si no es considera el transport motoritzat.

Cada vegada hi ha més consciència pel consum proper i de productes locals que redueixin la petjada ecològica. Així doncs, és una bona opció apostar pel consum de biomassa de proximitat, evitant la despesa en transport  (i per tant, de combustibles fòssils), i considerant sempre que el seu tractament ha de ser adequat i respectuós amb el propi medi on es troba, per poder tornar a créixer de manera sostenible.

Els aspectes positius que comporta l’ús i la gestió de biomassa, que PINERGIA considera prioritaris sobre el medi ambient, el teixit social i l’economia, són:

 • Balanç pràcticament neutre en emissions de CO2.
 • Augment de la taxa de fixació de CO2 al bosc: els arbres joves fixen major quantitat de CO2 que no els arbres vells i estancats en creixement per manca de gestió.
 • Producte sostenible que genera una energia renovable obtingut a partir de la gestió dels boscos.
 • Millora de les masses forestals (reducció de la densitat excessiva).
 • Compatibilitat amb les operacions de prevenció d’incendis i reducció del risc d’incendi.
 • No genera residus. Les cendres que s’obtenen es poden utilitzar com adobs minerals.
 • Ús de combustibles locals.
 • Conversió d’un subproducte/residu en un recurs energètic.
 • Disminució de la dependència de proveïment dels combustibles fòssils i reducció de la dependència energètica externa.
 • Creació de riquesa i llocs de treball.
 • Millora del potencial de l’ús lúdic.

Però també s’han de tenir en compte els efectes contraproduents de l’ús i la gestió de la biomassa, que amb una bona gestió són totalment evitables:

 • Risc de sobreexplotació en cas d’una gestió errònia (només en cas de sobrepassar la capacitat de producció del sistema).
 • Reducció dels nivells de nutrients al sòl si s’extreu material fi (7-8 cm).
 • Una mala combustió pot produir l’alliberament de gasos contaminants.
 • La manca d’informació s’utilitza per generar oposició. En moltes ocasions es busca la confusió amb instal·lacions d’incineració.
 • Necessitat d’investigació i recerca per a la millora de tecnologies de valorització del producte i de la logística dels aprofitaments i el transport.

Des de PINERGIA, creiem que la millor manera de consumir energia és aprofitant de manera sostenibe els recursos naturals propis de cada territori. És per això que oferim subministrament de biomassa de qualitat, de proximitat i a un preu competitiu. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem de les característiques actuals del subministrament de combustible.

IMG_1218